Länsstyrelsens prioriteringar under 2015-2020 utgår från Naturvårdsverkets och Havs-och vattenmyndighetens riktlinjer för miljöövervakning. Avvägningar har gjorts med hänsyn till länets dominerande miljöproblem och andra aktörers övervakning i länet. Länsstyrelsen prioriterar miljöövervakning av makroalger och bottenfauna som framför allt följer upp effekter av övergödning. Undersökningarna ger ett värdefullt underlag för att följa upp ekologisk status i kustvattnet och miljökvalitetsmålet Hav i balans, levande kust och skärgård.