Naturens förmåga att förse oss med rent vatten som vi kan göra dricksvatten av är en tillgång. Rent vatten är viktigt för en mängd aktörer som nyttjar eller förorenar vattnen. Vattnets värde undervärderas systematiskt i beslutsfattande. Både för Mälaren och Vombsjön ser det ut som om principen att förorenaren betalar (Polluters Pay) är svårare att använda idag. Många förorenares lönsamhet är begränsad. Belastar vi sådana utsatta verksamheter med ytterligare kostnader riskerar vi att helt slå ut dem. Istället ser en Profiters Pay-princip ut att kunna fungera, det vill säga att de som vinner mycket på tillgången till rent vatten, också är med och betalar för nödvändiga miljöinsatser. Till dessa vinnare kan exempelvis räknas fastighetsägare och fastighetsbranschen där tillgången till rent vatten både ger exploateringsmöjligheter och värdeökningar.