I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. En lägesrapport och tidsplan för det fortsatta arbetet presenteras i denna rapport. Vissa fiskemetoder kan påverka skyddsvärda arter och livsmiljöer negativt, exempelvis kan bottentrålning orsaka skador på rev och svampdjursamhällen. HaV har därför gjort en analys av vilket fiske som bedrivs i marina skyddade områden längs med våra kuster. Länsstyrelserna i de 14 kustlänen har sedan fått bedöma om pågående yrkes- och fritidsfiske behöver regleras ytterligare för att vi ska kunna nå bevarandemålen för respektive område. Med detta underlag som grund presenterar Havs- och vattenmyndigheten i denna lägesrapport en första bedömning av hur det fortsatta arbetet med ytterligare fiskereglering bör läggas upp.