En utvärdering av pågående miljöövervakning av akvatisk makrovegetation på grunda bottnar i fyra områden i Bottniska viken har utförts på uppdrag av länsstyrelserna. Områdena är Råneå, Holmöarna, Gavik och Gävleborg. En viktig del av arbetet har varit att uppskatta mellanårsvariationen hos valda parametrar för att ur denna kunna bedöma den statistiska styrkan, vilken i sin tur kan visa hur bra programmet kan påvisa förändringar i tiden. Vidare har målen varit att försöka beskriva vilka miljöer eller naturtyper övervakningen följer upp samt hur programmet kan uppfylla olika målsättningar som trendövervakning, statusbedömning enligt vattendirektivet och uppföljning av bevarandestatus i skyddade områden. Inom ramen för denna utvärdering har också underlag för framtida dimensionering tagits fram.