Länsstyrelsen har under perioden 2010-2012 genom miljöövervakningen låtit undersöka förekomsten av bekämpningsmedel i länets vattendrag. I undersökningen ingick sju olika vattendrag med koppling till jordbruksmark där besprutning mot ogräs, svamp och insekter kan förväntas. Vattendragen var: Kilaån, Råckstaån, Eksågsån, Kafjärdsgraven, Brobybäcken, Eskilstunaån och Svärtaån. Vid undersökningen påträffades 34 ämnen i kvantifierade mängder. Tre olika kemikalier som används vid ogräsbekämpning överskred vid åtta tillfällen de riktvärden som är satta för respektive ämne. Fem förbjudna bekämpningsmedel påträffades i vattendragen varav tre varit förbjudna sedan 1990.