Från vilka mänskliga verksamheter kommer näringen i Svealandskustens vattendrag? Förbundets miljöanalysfunktion har gjort en sammanställning för de tolv största vattendragen längs vår kust, vilket kan underlätta planeringen av åtgärdsarbetet. Jordbruksmark och reningsverk är dominerande antropogena källor. Enskilda avlopp står regionalt för en relativt liten andel av fosforbidraget, men kan lokalt ha stor påverkan. En betydande del av kvävebelastningen på innerskärgården kommer från Mälardalens reningsverk.