En sammanställning av de provfisken som utförts under senare år visar förvånansvärt små skillnader mellan olika områden. Detta trots att områdena skiljer sig mycket från varandra. Artantal och fiskmängd är ganska lika, men det finns skillnader om man tittar på grupper. Tydligast syns det i Östhammarfjärden, där rovfiskbeståndet var väldigt lågt medan karpfiskarna, som anses gynnas av övergödning, var talrika.