Länsstyrelsen i Stockholms län har låtit undersöka halterna av olika metaller i abborre från de relativt opåverkade områdena runt Askö och Lagnö. Halterna överensstämmer med dem som uppmäts på de nationella referensstationerna i närheten, och ligger långt under gränsvärdena för metallhalter i livsmedel. För kvicksilver överskrids dock gränsvärdet för skadlig halt för ekosystem.