Karta och tabellverk med resultat från förbundets omfattande provtagningar längs Svealandskusten gällande totalkväve, totalfosfor, klorofyll a, biovolym, växtplankton, siktdjup. Resultaten visas havsområdesvis för varje provtagning, samt som medelvärden för den senaste femårsperioden. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets bedömningsgrunder.