Småsvaltning finns bara på några platser i Östersjön och i Mälaren i hela världen. Den är både fridlyst och hotad. Småsvaltingen är också en viktig signalväxt när det gäller miljön eftersom den inte trivs i förorenat vatten. Länsstyrelsens årliga inventering i Mälaren visar på svagt positiva resultat. Vattenväxten påträffades vid alla undersökta platser och endast i ett av de fyra inventeringsområdena såg situationen sämre ut än vid tidigare mätningar.