Denna rapport har försökt ta ett helhetsgrepp på de frågor som rör rekryteringen av bland annat abborre och gädda. Inom projektet har åtgärdspotentialen för en rad kustmynnande vattendrag utvärderats. Utgångspunkten har varit att hitta lämpliga områden för att anlägga översvämningsvåtmarker anpassade efter gäddans krav på lekmiljö i anslutning till vattendrag där Östersjögäddor vandrar upp för lek. Detta är en metod som med framgång använts i andra län längs med Östersjökusten. I arbetet i Östergötland påträffades dock endast ett fåtal objekt där sådana åtgärder anses genomförbara.