Rapporten gjordes för att undersöka om ett skred har orsakat förhöjda halter av föroreningar av exempelvis tungmetaller eller tennföreningar i sedimenten utanför Älgö.