I Sverige pågår sedan länge regional miljöövervakning, där kustvattnet är en viktig del. Syftet med övervakningsprogrammen var att identifiera miljöproblem och därmed sätta in åtgärder. Idag är det en viktig del i den integrerade miljöövervakningen som sker i Sverige och ger underlag för uppföljning av regionala och nationella miljömål. Därför måste insamlade data i så stor utsträckning som möjligt vara korrekta, representativa och tillgängliga. Denna rapport undersöker kvaliteten på insamlade fysikalisk-kemiska data från svensk regional havsmiljöövervakningen.