I denna rapport analyseras kraven på miljöövervakning av biologiska kvalitetsfaktorer enligt EU:s vattendirektiv, och den rumsliga och tidsmässiga strukturen hos pågående svensk övervakning. Detta görs från perspektivet av den heltäckande metod för hantering av mätosäkerhet som utvecklades av Lindegarth et al. (2013). Syftet med studien är att 1) illustrera hur övervakningens utformning på ett komplext sätt påverkar osäkerheten i statusklassning av olika biologiska kvalitetselement, 2) att identifiera osäkerhetskomponenter som kan behöva ytterligare uppmärksamhet och att 3) föreslå empiriska och statistiska metoder för att bestämma storleken på dessa komponenter.