WATERS växtplanktongrupp för kustvatten har sammanfattat de växtplanktonindikatorer som används för att implementera vattendirektivet i andra europeiska länder, eller som föreslagits i andra sammanhang. Baserat på dessa indikatorer, samt ett antal urvalskriterier, har gruppen gett förslag på möjliga växtplanktonindikatorer för svenska kustvatten. De viktigaste kriterierna har varit ekologisk relevans och kopplingen till antropogena påverkansfaktorer, där eutrofiering är den viktigaste. Valet av indikatorer har också begränsats av datatillgängligheten.