Sedan flera år har länsstyrelser, fiskare och boende vid Hanöbukten rapporterat miljöproblem med vattnet och fisken. I januari 2013 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag av regeringen att utreda möjliga orsaker. Utredningen har skett i samarbete med en rad myndigheter och universitet och omfattar en granskning av miljöfarliga ämnen, vattenkvalitet, fisk och fiske, samt ekosystemeffekter. I den här rapporten slutredovisas uppdraget.