Sammanställningen identifierar de biotoper och livsmiljöer som riskerar att kollapsa. Risken värderas utifrån nedgång i kvalitet eller kvantitet av respektive biotop. Rödlistningskriterierna identifier tröskelvärden för nedgången och placerar biotopen i en av flera kategorier.