Fiske kan skada bottenmiljöer, leda till oönskade bifångster, och påverka ekosystemen negativt. HaV har tagit fram en vägledning som ett stöd för länsstyrelserna och kommunerna vid arbete med marint områdesskydd. Fokus är på regler som ger ett långsiktigt skydd för att minska fiskets påverkan på exempelvis skyddsvärda arter och livsmiljöer. Både miljöbalken och fiskelagen kan användas och det måste göras bedömningar i varje enskilt fall för att få bästa resultat.