I rapporten redovisas forskning för att spåra dioxinkällor bland annat med hjälp av så kallade föroreningsmönster. Sedimentprover från ett stort antal platser längs den svenska kusten och i utsjöområden har analyserats för att undersöka innehållet av dioxiner och PCB. Tillgängliga data, dels från forskningsprojektet vid Umeå universitet men även från länsstyrelser, kommuner och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sammanställts. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket. Den stora datamängden har gjort det möjligt att med olika metoder hitta mönster som sedan används till att försöka spåra utsläppskällor. Källspårning pekar mot industrin och att en stor andel av det atmosfäriska bidraget kommer till Östersjön med luftmassor från kontinenten.