Naturvårdsverket fick i februari 2012 i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna för en hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverket redovisar förslag till författning och etappmål som tar ett steg närmare resurseffektiva kretslopp, som så långt som möjligt är fria från oönskade ämnen.