För unga livsstadier hos fisk är spridning och kvarhållande viktiga faktorer för överlevnad, tillväxt och framtida reproduktion. I denna avhandling analyseras torskäggens transport i Kattegatt och ålens larvtransport i norra Atlanten. Den viktigaste lekplatsen för torsk är i sydöstra Kattegatt nära Öresund. Beroende på äggens individuella densitet och vindförhållanden stannar tyngre ägg kvar i södra Kattegatt, medan lättare ägg oftare transporteras norrut. Stark västlig vind ger större transport söderut. Det har föreslagits att förändrade strömmar har påverkat transporten av ållarver från Sargassohavet till Europa, där en tydligt minskad ålrekrytering inträffade på 1980-talet. En modellkörning med oceandata från 1958-2008 visade dock att denna förklaring inte håller.