Under somrarna har det blivit allt vanligare med stora blågrönalgblomningar i Östersjön. Samtidigt har många kustnära fiskar, såsom abborre och gädda, haft problem med sin rekrytering. I denna studie har cyanobakteriernas påverkan på fiskens hälsa och tillväxt undersökts närmare. Förekomsten av alggiftet nodularin i skrubbskädda visade att levern innehöll anmärkningsvärt höga halter trots att det inte pågick någon algblomning under provtagningssommaren. Abborrungar visade sig inte växa lika bra under blomningsförhållanden som annars. Födosöksbeteendet under Nodularia-blomning undersöktes närmare hos fyra fiskarter. Abborrungar blev sämre jägare, medan gäddungar blev bättre. Spigg och mört påverkades inte. Abborryngel från fyra olika populationer jämfördes slutligen, och resultaten visade att yngel från områden där cyanobakteriblomningar är vanliga hade en mer välutvecklad förmåga att göra sig av med algtoxiner än individer från områden där sådana blomningar är sällsynta.