Om sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden i Östersjön. Östersjön har under den senaste 100-årsperioden genomgått stora förändringar. Ett relativt näringsfattigt hav med lite fisk har blivit ett näringsrikt hav med hög produktion av fisk. Bestånden av säl och torsk har varierat över tiden och skarven har blivit allt vanligare. Utgör säl och skarv ett hot mot fiskbestånden i Östersjön?