Här sammanfattar provtagningar av bottenlevande djur, alger och livsmiljöer på fyra utsjöbankar vid Sveriges västkust med hjälp av dykning och video. Utsjögrunden är Svaberget, Makrillbådan, Vanguards grund och Kummelbank. Dykprovtagningarna visade att det finns en artrik algfauna med inslag av tareskogar. Provtagningar med video resulterade i unika fynd av speciellt skyddsvärda "bubbel-rev", samt riklig förekomst av olika typer koraller och alger. Undersökningen visade också tydligt att dessa exponerade grundområden i öppna havet är mycket olika till sin karaktär både vad gäller bottentyp och biodiversitet. I rapporten diskuteras även val av metoder och provtagningsfrekvens för kvantitativ övervakning och kartläggning av livsmiljöer, vilket är speciellt viktigt för hur biodiversitet och ekologiska mönster kan uppfattas. Detta utgör centrala delar i arbetet med uppföljning av EU:s havsmiljödirektiv och art- och habitatdirektiv.