Länsstyrelsen jobbar med att restaurera igenväxande kustnära sandmarker. Denna rapport beskriver de höga naturvärdena som finns i länets kustnära sandmarker och vilka skötselåtgärder som genomförts genom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.