Skagerraks kustområden präglas av skiktade vattenmassor med ett eller flera väl utvecklade språngskikt. Dynamiken hos dessa vattenmassor tillsammans med de enskilda fjordarnas topografi är avgörande för vattenutbytet och därmed syreförhållandena i Bohusläns fjordar. Följden blir att det i många fjordar uppträder kortare eller längre perioder av syrebrist, vilket i sin tur ofta innebär att faunan utarmas eller helt dör av.