Östhammarsfjärden i Uppsala län har stora problem med övergödning som bland annat leder till algblomning och syrgasfria bottnar. En betydande orsak är läckage av fosfor som lagrats i bottensedimenten. I den här rapporten presenteras resultaten från en förstudie om hur aluminiumbehandling kan användas för att restaurera fjärdens bottnar och därmed minska fosforläckaget.