Denna rapport är framtagen i samarbetsprojekt ”Kemikaliekartläggning NORD” mellan Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. Kemikaliekartläggning på ämnesnivå genomfördes med hjälp av företag i Norrlands kustlän. Huvudsyftet med projektet har varit att undersöka användningen/hanteringen av kemiska ämnen med fokus på vattendirektivsämnen samt havsmiljöämnen (ämnen som listas i havsmiljökonventionerna HELCOM/BSAP och OSPAR).