Forskningsprojektet ECOSUPPORT studerade hur den marina miljön i Östersjön kan komma att påverkas i framtiden genom klimatförändring och utsläpp av näringsämnen. I ett nummer av Kungliga Vetenskapsakademiens tidskrift AMBIO presenteras en del av projektets resultat. Det stod klart att en klimatförändring med ökad medeltemperatur och ökad nederbörd i Östersjöregionen bidrar till att övergödningssituationen kan komma att förvärras. Därmed är arbetet med reduceringar av utsläpp av näringsämnen till Östersjön än mer angeläget.