Rapporten beskriver problemet med marint skräp längs kusten. Hur mycket finns det, var finns det, vad består det av och hur påverkas människor och djur. Det marina avfall som hittas på stränderna och i vattnet längs de svenska kusterna varje år är ett stort miljöproblem. Rapporten visar tydligt att det finns en allmän brist på data om statusen för marint skräp i Sverige samt en brist på socioekonomiska data som beskriver effekterna av marint avfall. Litteraturstudien och undersökningen visar också att marint avfall är ett angeläget miljöproblem. Det orsakar negativa effekter på ekosystemen och medför kostnader för berörda organisationer och samhället i stort. Mer forskning och data behövs sannolikt också för att bedöma hur marint avfall påverkar tillhandahållandet av ekosystemtjänster.