Med hjälp av ny teknologi vill vi ta reda på hur stor del av det kväve som cyanobakterierna fixerat som läcker ut som ammonium i Östersjöns vatten. Ammonium kan tas upp av andra växtplankton, vilka utgör föda för djurplankton, som i sin tur är föda för fisk. På så sätt kan man säga att cyanobakterierna bidrar till ökad produktion i havet, och är viktiga aktörer i Östersjöns näringsdynamik.