Rapporten syftar till att informera om förekomsten av miljögifter, prioriterade vattendirektivsämnen (PRIO–ämnen), särskilt förorenande ämnen (SFÄ), miljökvalitetsnormer samt läkemedelsrester i länet. Resultaten från 2009 – 2011 års verifieringar påvisar att förekomsten av miljögifter i länet är påtaglig och att de ibland förekommer i nivåer som kan påverka växt- och djurlivet i kust- och vattenförekomsterna negativt.