De uppgifter som tas fram inom miljöövervakningen är inte tillräckliga för uppföljning av miljökvalitetsmålen inom miljömålssystemet. Samtidigt utgör det statliga programmet för miljöövervakning endast en del av den samlade uppföljningen av miljötillståndet i Sverige. Detta konstaterar Statskontoret i en rapport till Miljödepartementet. I rapporten lämnar Statskontoret förslag på hur miljöövervakningen kan effektiviseras och samordnas på ett bättre sätt.