Slutrapport från ett forskningsprojekt med målsättning att beskriva och utvärdera restaureringsåtgärder riktade mot gädda i ett antal kustmynnande vattendrag i Kalmarsund. Studien visar att kustmynnande vattendrag är och sannolikt har varit mycket betydelsefulla som reproduktionsområde för flertalet vårlekande arter i kustområdet. Förutom gädda, så vandrar till exempel abborre och många karpfiskar upp i sötvatten under våren för lek.