För att öka kunskapen om den svenska utsjömiljön har Naturvårdsverket utfört undersökningar på totalt 44 bankar i öppna havsområden. Här presenteras resultaten från fältundersökningarna i form av kartor och tabeller samt att vissa fältdata används som underlag för modellering av arters utbredning på bankarna. Ett första steg för bedömning av marina naturvärden på utsjöbankarna baserade på fältundersökningsresultaten redovisas också i rapporten. Inventeringsresultaten och bedömningssystemet för naturvärden är en typ av underlag som kan användas vid marin fysisk planering, bevarandearbete och andra åtgärder på dessa utsjöbankar.