Den biologiska mångfalden är vanligen hög på växtklädda bottnar längs kusten. I Västerhavet är antalet algarter avsevärt högre än på Sveriges ostkust. I Östersjöns utsötade vatten finner vi istället ett stort antal vattenlevande kärlväxter som skapar artrika samhällen. Storvuxna algskogar av tång och tare är viktiga miljöer för många organismer, men har under de senaste tjugo åren minskat sin utbredning längs delar av kusten.