Den nationella miljöövervakningen av metaller och organiska miljögifter i sediment sker i utvalda bassänger långt från land. Miljögifterna binder gärna till partiklar, som sedimenterar på havsbotten i någon av djupbassängerna. I dessa djuphålor råder ofta syrebrist, vilket innebär en fälla för giftiga ämnen, som fångas och låses fast där.