I Västernorrlands län pågår ett aktivt arbete med kartläggning och inventering av den marina miljön. Att kartlägga och inventera vår havsmiljö är av stort värde, inte minst för att kunna bedöma ett områdes naturvärde och eventuella behov av skydd. Inventeringarna ingår även som ett led i det regionala miljömålsarbetet kring miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Under sommaren 2008 lät länsstyrelsen i Västernorrland utföra dykinventeringar av vegetation inom följande områden: Galtström ned till södra länsgränsen (Sundsvalls kommun), Åstholmen (Timrå kommun), Åvikebukten (Timrå kommun, Härnösands kommun), Havsområdet utanför Skuleskogen (Örnsköldsviks kommun) samt Åvikfjärden (Örnsköldsviks kommun). Dykinventeringarna görs på relativt grunt vatten, ner till ca 15 meters djup. De grunda vegetationsklädda bottnarna har ofta en nyckelroll för kustens biologiska mångfald.