Det finns ett stort intresse för fiskefrågor, och många är delaktiga i den debatt som förs. Fisk är en gemensam naturresurs inom EU. Innan Sverige gick med i EU var fiskefrågorna främst en nationell angelägenhet. Numera förvaltar de tjugosju medlemsstaterna tillsammans de kommersiellt viktigaste arterna.