Utredaren har haft i uppdrag att se över myndigheterna inom livsmedelsområdet: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Utredningen föreslår bland annat att dagens fyra myndigheter ersätts av tre nya: Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Myndigheten för havsresurser och fiske samt Myndigheten för jordbruk och landsbygdsutveckling. Myndigheten för havsresurser och fiske ska främja en hållbar förvaltning av havsresurserna och fisket samt ett ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt vattenbruk. Myndighetens huvudkontor lokaliseras till Göteborg. Myndigheten för havsresurser och fiske ska ha ett integrerat ansvar för fiskeförvaltningen och förvaltning av havet som resurs. Det möjliggör en samordnad hantering av de olika verksamheter som påverkar havets ekosystem, vilket är en förutsättning för en hållbar förvaltning.