De flesta av havets miljöproblem kräver ett internationellt samarbete för att vi ska kunna nå betydande förbättringar, men mycket av det praktiska åtgärdsarbetet måste utföras på regional och lokal nivå. I Sverige har vattenmyndigheterna ansvarat för klassificeringen av kustvattnens status, som nu, i enlighet med EUs vattendirektiv, ska följas av åtgärdsprogram. Snart ska också ett marint direktiv för förvaltningen av öppet hav införas. Förutom internationella direktiv, så arbetar vi i Sverige med våra miljömål, varav fem direkt berör havsmiljön. Här redovisas viktiga övervakningsresultat ur dessas perspektiv.