Leriga och sandiga bottnar runt Sveriges kuster innehåller ungefär tre tusen arter av ryggradslösa djur. Djurens antal och artsammansättning används som indikatorer på miljötillståndet, exempelvis övergödning. Men mätserierna kan även användas för att beskriva förändringar i den biologiska mångfalden. En retrospektiv analys visar att artrikedomen förändrats i våra havsområden de trettio senaste åren.