Den amerikanska kammaneten är en relativt ny art hos oss. Den äter stora mängder av våra inhemska djurplankton vilket kan få förödande konsekvenser för ekosystemet. Det är därför viktigt att följa denna främmande arts utbredning i våra vatten.