Halterna av gasformigt kvicksilver är lika höga vid Arktis som vid platser med industriutsläpp i Medelhavet.