Miljövårdsberedningen åtog sig i början av år 2006 att bidra med underlag till den utredning om global tillväxt och miljö som aviserades i miljömålspropositionen våren 2005. I denna promemoria diskuteras framtida miljöutmaningar i ett globalt perspektiv med fokus på biologiska resurser, klimatpåverkan och ekosystemens kapacitet att producera för människan och samhället nödvändiga ekosystemtjänster. Promemorian belyser också miljöeffekter av de långa produktkedjorna i en globaliserad värld. Utifrån analysen resonerar gruppen om möjliga vägar framåt för att möta utmaningarna och om vilken roll Sverige kan spela samt presenterar idÉer om initiativ, som den svenska regeringen kan ta.