Grunda områden till havs, utsjöbankar, är unika miljöer. De hyser ofta stora biologisk värden. De är födo- och uppväxtområden för fiskar och övervintringsområden för havsfåglar. De är också ekonomiskt intressanta för fiske och vindkraft.