Bromerade flamskyddsmedel och relaterade ämnen i Östersjöns naturliv. Det finns relativt höga halter av det bromerade flamskyddsmedlet HBCDD (hexabromcyklododekan) i strömming, lax, sillgrissla och säl från Östersjön. Halterna är jämförbara eller högre än för PBDE (polybromerade difenyletrar) som är betydligt mer välkända.