Nya forskningsresultat kan förbättra kväverening. Kvävereningen i våra reningsverk sker med hjälp av mikroorganismer, där ammonium omvandlas till kvävgas genom så kallad nitrifikation. För att reningen ska ske så effektivt som möjligt krävs god kunskap om mikroorganismernas egenskaper. I avhandlingen visas bland annat att nitrifikationshastigheten är störst när mängden ammonium varieras.