Muddermassor från Göteborg förorenar Hakefjorden. Sedimenten i Göteborgs hamn innehåller kvicksilver som huvudsaklig förorening. Trots detta visar laboratorietester att effekten på djur generellt sett är låg. Muddrade sediment från Göteborgs hamn som anses vara rena tippas på mudderdeponin i Hakefjorden. I denna avhandling visas att sediment från Hakefjordens mudderdeponi trots allt är giftigt, om det utsatts för solljus, på grund av innehållet av polyaromatiska kolväten.