På regeringens uppdrag har inventeringar på utsjöbankar i såväl Östersjön som Västerhavet utförts för att belysa de marina livsmiljöerna och deras värden för fisk- och fågellivet. Resultatet blir viktigt underlag vid utbyggnad av vindkraftverk.